/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
7143 Sayılı Vergi Barışı Uygulama Rehberi

                         ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

                MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

7143 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN UYGULAMA REHBERİ

 

7143 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin bazı pratik bilgiler aşağıda yer almaktadır:

A.KANUNUN KAPSAMI

1. Kanun hangi gelir türlerini kapsar?

Kanun, 213 sayılı Kanun kapsamındaki vergi ve harçlar, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar ve 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre tahsil edilen ücretleri kapsamaktadır. İdari para cezaları ve Gayrimenkul satış bedelleri kapsam dışındadır.

             Bu çerçevede Müdürlüğümüz bünyesinde tahsil edilen:

Emlak Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

İlan reklam Vergisi,

Eğlence vergisi,

Harçlar,

Kira Gelirleri,

Ecrimisil gelirleri,

Ücrete tabi işler

Kanun kapsamındadır.

2. Kanun hangi döneme ait borçları kapsar?

Yukarıda sayılan vergi, harç ve ücretlerden Vadesi 31.03.2018 (bu tarih dâhil) tarihinden önce olup, bu tarihten önceki dönemlere ait alacakları kapsamaktadır.

B. BAŞVURU SÜRESİ

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekmektedir.

C. BAŞVURU ŞEKLİ

Dilekçe ile (matbu dilekçe Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir.) veya posta yoluyla Belediyemize başvurulması gerekmektedir.

Başvuru, mükellef şahıs ise şahsen (vekaleti varsa vekaletname ile beraber vekil tarafından) kimlik belgesi ile, tüzel kişilerde (şirket vb) ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilciden mutlaka “Yetki Belgesi” istenecektir.

Ayrıca

Söz konusu borca ilişkin dava açmamış olma şartı bulunmaktadır. Dava açılmışsa feragat edilmesi şarttır. Mükellef davadan vazgeçme dilekçesini belediyeye (Hukuk İşleri Müdürlüğüne) verme şartıyla kanun hükümlerinden yararlanabilir.

D.ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?

1. Anapara ve cezaları:

Anapara değişmez.

7143 sayılı Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan borcun vergi aslına bağlı kesilen cezalardan (vergi zıyaı cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları) ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması ve herhangi bir ihtilaf bulunması halinde ise borçlunun müracaat etmesi ve ihtilafından vazgeçmesi şartına bağlı olarak bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

7143 sayılı Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

2. Gecikme zammı:

Vergiye ait gecikme zamları silinerek yerine, vade tarihinden (vade tarihi dâhil) kanunun yayın tarihine kadar (bu tarih dâhil) Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) uygulanır.

3. Gecikme Faizi:

Vergiye ait gecikme faizi silinerek yerine, verginin ödenmesi gereken son beyan tarihinden, verginin tahakkuk tarihine kadar (verginin tebliğinden 30 gün sonrası) Yİ-ÜFE uygulanır.

E.DAHA ÖNCE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN DURUMU:

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin

 tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

Bu çerçevede, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken;

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. Taksit,

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksit,

ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

F. ÖDEME

Ödeme peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde uygulanabilir. Ancak, taksit yapılacaksa taksit ayları bu sayılanlar dışında olamaz. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin dilekçede mükellef tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

Peşin ödeme yapılacaksa borcun en geç 1 EKİM 2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE rakamının %90 oranında ayrıca indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden %50 indirim yapılır.

Taksitle ödeme yapılacaksa 01.10.2018 tarihi ilk taksitin son ödeme tarihidir. Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle belirlenir ve ödenir.

Her taksit şekli için, yapılandırılan borç tutarı (anapara + Yİ-ÜFE) aşağıdaki katsayılar ile çarpılır:

1) Altı eşit taksit için (1,032)                         (12 ayda 6 taksit)

2) Dokuz eşit taksit için (1,053)                     (18 ayda 9 taksit)

3) On iki taksit için (1,064)                            (24 ayda 12 taksit)

4) On sekiz eşit taksit için (1,086)                 (36 ayda 18 taksit)

Ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarları eşit olarak hesaplanır.

Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla da ödenebilir.

 

G.ÖDEME YERLERİ:

            Ödemelerinizi;

1-Belediyemiz hizmet binasındaki Veznelerimize,

2-Balıklı Veznesine (Balıklı Parkı İçi),

3-Karataş Veznesine (Karataş Semt Pazarı Bitişiği),

4-Vakıfbankın Tüm Şubelerine,

5-Vakıfbankın İnternet Şubesine,

6-Vakıfbanka ait Bankamatik /ATM’ler aracılığıyla,

7-İnternet sitemizde yer alan Online ödemeler kısmında veya Belediyemizin Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesindeki TR97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına,

Yatırabilirsiniz.

           

 

H. YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.


slogan3